KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI


Giriş

Eyyübiye  Belediyesi olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Eyyübiye Belediyesi tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni Belediyemiz, resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler bünyesinde her daim güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin İlkeler

KVK Kanunun 4. maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. Eyyübiye Belediyesi belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel Verinin İşlenmesi Şartları

Eyyübiye Belediyesi bir kamu kurumu olarak işlediği verilerin önemli bir çoğunluğunu yasal zorunluluklar nedeniyle ve kamu düzeninin korunması için kullanması zorunlu olan yetkileri kullanarak işlemektedir. 6698 sayılı KVK Kanununu 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen verinin işlenmesi şartları aşağıdadır:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukardaki maddelere girmeyen durumlar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler (cinsel hayat dışında)  ise, ancak kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi kapsamında Eyyübiye Belediyesi tarafından yürütülen kişisel

veri işleme faaliyetleri kapsamında veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İşleme Amacı
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Belediye İmkanlarının Kamu Hizmetine Sunulması
 • Bireysel ve Takım Sporları İçin Lisans/Vize/Transfer Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevre Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • E-belediye Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İmar Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Destek İşlerinin Yürütülmesi
 • Kurs, Yarışma, Eğitim ve Etkinlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Nikah İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Ruhsat ve Tescil İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Yardım Eğitim ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri Sahipleri

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi kapsamında Eyyübiye Belediyesi tarafından yürütülen kişisel

veri işleme faaliyetleri kapsamında ilgili kişi kategorileri aşağıdaki gibidir:

 

 • Vatandaş
 • İlişki Kurulan Kurum Yetkilisi
 • Organizasyon Katılımcısı
 • Kurum Yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kurum Yetkilisi
 • Meclis Üyeleri ve Encümenler
 • Çalışan Adayı
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Veli / Vasi / Temsilci
 • Ziyaretçi
 • Muhtarlar

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Eyyübiye Belediyesi, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler; veri

sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukardaki maddelere girmeyen durumlar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri aktarabilir.

Özel nitelikli kişisel veriler (cinsel hayat dışında) ise, ancak kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. 

6698 Sayılı Kanun Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak Belediyemize başvurduğunuzda;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarılıp, aktarılmadığını ve aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınıza Yönelik Belediyemize Başvuru Yöntemleri

6698 Sayılı Kanunu’nun 11.maddesinde yer alan yukarıda yazılı haklarınıza ilişkin olarak başvuru ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz.

 • Aşağıdaki formu doldurarak çıktı alıp ıslak imzalı bir şekilde “Asya Mh. 5191. Sk. No:3 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanı (800 Yataklı Devlet Hastanesi, 63200 Eyyübiye/Şanlıurfa” adresine göndererek, 
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Eyyübiye Belediyesi’ne bizzat başvurarak, 
 • Doldurulmuş formu mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@eyyubiye.bel.tr adresine eposta göndererek, 
 • Doldurulmuş formu kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanmak suretiyle eyyubiye@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

KVK Kanunu’nun 13.maddesi gereğince veri sorumlusu olan Belediyemize bu haklara ilişkin başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. İlgili başvurular tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

İlgili forma aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

İndir