ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ


T.C.
ŞANLIURFA EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE
ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç
MADDE - 1
(1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getiriliși ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE - 2
(1) Bu yönetmelik, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.

Hukuki Dayanak
MADDE - 3
(1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar.

Tanımlar
MADDE - 4
(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
Başkan : Eyyübiye Belediye Başkanını,
Başkan Yardımcısı :Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısını,
Belediye :Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesini,
Birim :Zabıta Müdürlüğünü,
Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
Zabıta :Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Zabıtasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Nitelik, Bağlılık Görev ve Yetki Alanları

MADDE - 5 (1) Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Belediye zabıta personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı İçişleri bakanlığınca yürürlüğe konan 26490 Sayılı Zabıta Yönetmeliği ile belirlenir.

Belediye Zabıtasının Bağlılığı
MADDE - 6
(1) Belediye zabıtasının bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.
a) Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Gerektiğinde Belediye Başkanı Zabıta Müdürlüğündeki iș ve ișlemlerin takibi için bir Başkan Yardımcısı görevlendirebilir.
b) Zabıta Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanı onayı ile belediyenin diğer müdürlükleri emrinde ihtiyaç duyulan zabıta hizmetleri için kurulan zabıta amirlikleri görev ve görevlendirme ve hizmet içi idari ișlemlerden bizzat emrine görevlendirildiği müdürün, disiplin, özlük ișlemleri ve nakilleri yönünden de zabıta müdürünün yetki ve sorumluluğunda görevi icra eder.

Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları
MADDE - 7
(1) Belediye Zabıtasının görev ve yetki alanı, Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi sınırları ve ilgili Kanunların işaret ettiği alanlardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluș ve Teşkilat Kuruluș

MADDE - 8 (1) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak kurulmuștur.

Teşkilat
MADDE - 9
(1) Zabıta Müdürlüğü Teşkilatı, Müdür, Amir, Komiser ve Zabıta Memurları personelinden oluşur.
(2) Müdürlüğe bağlı olarak, Merkez Büro Amirliği, Zabıta Bölge Ekip Amirlikleri, Ruhsat ve Denetim Birimi ve Sokak Hayvanlarını Toplama Ekibi bulunmaktadır. Amirliklerin sayı ve görevlerini belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin Unvan ve Nitelikleri
MADDE - 10
(1) Zabıta Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.
a) Zabıta Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İșletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
b) Zabıta Amiri ve Komiseri: 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 17.maddesi b ve c bendi hükümleri doğrultusunda atanır.
c) Zabıta Memuru: 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 13,14,16. Maddeleri hükümleri doğrultusunda atanır.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE - 11
(1) Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
A) Zabıta Müdürünün Görevleri
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kișidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,
6) Müdürlükte çalışan personelin bașarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
7) Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iș ve ișlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin ișlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
8) Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
9) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek,
10) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
11) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,
12) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini așan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara bilgi vermek,
13) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karșı sorumludur.
14) Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,
15) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, onaylanmıș yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,
16) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve ișin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak görevlendirmek,
17) Gerektiğinde denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını, kendi takip ve kontrolündeki Zabıta amiri veya komiserlerine devretmek, (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilemez.)
18) Müdürlüğün Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisidir.
19) Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek,
20) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleșme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,
21) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
22) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
23) Zabıta teşkilatının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dış kuruluşlardan bilgi alıș verișinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla iș birliği sağlamak,
24) Müdürlüğünün sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde ve konularda zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
25) Başkan, Başkan Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,
26) Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda, amirlikler arası koordineyi sağlamak, amirliklerin çalışmalarını denetlemek, amirlere emir ve talimat (hizmet durumuna göre sözlü ya da yazılı) vermek,
27) Müdürlük gelen evrakları ilgili amirlikler havale etmek, takibini yapmak,
28) Müdürlük yazıșmalarını imzalamak,
29) Müdürlük bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,
30) Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,
31) Müdürlük stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
32) Müdürlük arşivini olușturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
33) Bilgi edinme başvurularını ilgili amirliklere göndermek ve takibini yapmak,
34) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
35) Personel arasında görev yazılı olarak dağılımını Başkanlık Makamının bilgisi dâhilinde gerçekleştirmek.
36) Müdürlük personelinin yıllık izin planlamasını yapmak.
37) Müdürlük personelin görevleri yerine getirilmesi ile ilgili periyodik ve ani denetimleri yapma, aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak
38) Müdürlük emrinde görev yapan personelin terfi, ödül, takdirname vb. için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazıșmaları yaparak bilgi vermek,
39) Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili gerekli araştırma ve görüşmeleri yürütmekle birinci dereceden Başkanlık Makamının bilgisi dâhilinde yürütmekten sorumludur.
40) Müdürlük ișlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,
41) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleșme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,
42) Amirliklerden gelen günlük, aylık ve yıllık çalışma raporlarını düzenleyerek Başkanlık Makamına sunmak,
43) Zabıta Müdürlüğü çalışma saatlerini Günün zaman ve șartlarına göre Zabıta Müdürünün Başkanlık Makamına teklifi ve Başkanlık Makamı Olurları ile belirlenmesini sağlamaktır.

B) Zabıta Müdürünün Yetkileri
1)Müdürlüğün ișlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatmak,
2) Müdürlüğün ișlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
3) Müdürlük ile ilgili yazıșmalarda 1.derece imza sorumludur.
4) Müdürlüğüne bağlı personelin görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme,
5) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel ișlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı veya Başkanlık Makamına önerilerde bulunma,
6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanıș zamanlarını tespit ve planlamasını yapma,
7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kiși, birim ve kuruluşlarla haberleșme, yetkilerine sahiptir.

C) Zabıta Müdürünün Sorumlulukları
Zabıta Müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE - 12
(1) Zabıta Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
a) Zabıta Amiri Belediye Zabıta hizmeti veren birimin bașı olarak; birimin sevk ve idaresi, disiplini, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,
b) Amiri olduğu birimin kanun tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiș olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,
c) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak Zabıta Müdürlüğüne sunup icra ettirmek,
ç) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunar.
d) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden bulunduğu amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek,
ç) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.
d)Emrinde görevli personelin takdir ve ödüllendirmesi hakkında Zabıta Müdürüne teklif sunar.
e) Emrindeki personelin iș bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak,

Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE - 13
(1) Zabıta Komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
a) Zabıta Birim Amirinin verdiği görevi yürütmek,
b)Ekip Amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,
> c) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.
ç) Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek,
d) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve Yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur. e) Hizmetle ilgili olarak başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. iș ve ișlemlerin, iș akıșına uygun olarak, süratli, verimli, ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.
f) Emrindeki diğer görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında zabıta Amirine görüş ve teklif sunmak,
g) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlamak,
ğ) Emrindeki personelin iș bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak,
h) Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire bilgi verir. Bizzat denetimlerin bașında bulunmaktır.

Zabıta Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE - 14
(1) Zabıta Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
a) Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmektir.
b) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Komiserine, Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

Müdürlüğe Bağlı Birim ve Amirlikler
MADDE - 15
(1) Merkez Büro Amirliği, 1.Bölge Zabıta Amirliği, 2.Bölge Zabıta Amirliği, 3.Bölge Zabıta Amirliği, Ruhsat ve Denetim Birimi ve Sokak Hayvanlarını Toplama Ekibi ile ihtiyaç halinde Belediye Başkanının uygun görmesi halinde yeni kurulacak amirliklerden oluşur. Yeni kurulacak veya kaldırılacak Amirliklerin görev ve yetkilerini Belediye Başkanı belirler.

Müdürlüğe Bağlı Amirlikler ve Görevleri
MADDE - 16
(1) Amir, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda ișlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karșı tam yetkili ve sorumlu kișidir.

Müdürlüğe Bağlı Amirlikler:
A) Merkez Büro Amirliği Evrak Kayıt, Personel, Ayniyat, İșlemler ve Ceza Masalarından olușturulur,
Merkez Büro Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiștir.

Zabıta Merkez Amiri ve Zabıta Büro görevlilerinden oluşmaktadır.
a) Evrak Kayıt Masası;
1- Gelen evrakların kayıt ișlemini yapmak ve ilgili birime havale ve teslimini sağlamak.
2- Gerekli ișlem sonrası havale ve kayıt çıkışı yapılacak evrakın zimmet ișlemi yapılarak ile ilgili birim ve müdürlüklere teslimini sağlamak,
3- Sonuçlanan evrakların dosya ve arşivlenmesini yapmak,
4-Yazıșmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla kayda giren tüm evrakların takibini yapmak,
5- Evrak Kayıt defterinin her yıl onaylatmak,
6- Tamimler ve çoklu olarak birden fazla birime gönderilen evrakların takibini yapmak, yasal süre içerisinde cevaplanmasını sağlamak,
b) İnsan Kaynakları Masası;
1- Personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz, evlilik, doğum izin ișlemlerini takip etmek ve yürütmek,
2- Personelle ilgili evraklarda evrak kayıt birimdeki tüm görevleri yürütmek
3- Personele ilgili tüm yazıșmaları yapmak,
4- İdari İșler Birimi ile iș ve ișlemleri ortaklașa yürütmek,
5- Yasalar doğrultusunda yapılacak iș ve ișlemlerle ilgili Yazı İșleri Biriminden destek almak, 6- Evrak Kayıt defterinin her yıl onaylatmak,
7- Bütçe ve performans programlarını olușturmak, Faaliyet programını Ceza ve takip Birimi ile birlikte hazırlamak,
8- Personelin eğitim ve geliștirilmesi ile iș ve ișlemleri yürütmek,
9- Zabıta destek personelinin izin, rapor v.b. iș ve ișlemlerini takip etmek,
c) Ayniyat Masası;
1- Müdürlük demirbaș ve tüketim malzemelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak, 2- Temini sağlanan mal ve malzemelerin Tașınır İșlem Fișleri ile kayıt altında tutmak,
3- Ayniyat ile ilgili evraklarda evrak kayıt birimindeki tüm görevleri yürütmek,
4- Müdürlüğe ait genel arșivi düzenleme ve takibini yapmak,
5- Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,
6- Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,
7- Belediye zabıtasının memur Giyim Kușam teminini ile ilgili malzemelerin talebini yapıp hak sahiplerine Melbusat defteriyle imza karșılığı dağıtımını sağlamak,
8- 5393 sayılı belediye kanunu kapsamında, Zabıta destek personeli istihdam etmek için ihale ișlemleri konusunda çalıșma yapmak,
9- Merkez Büro Personeli İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.
ç) Ceza Masası;
1- 1608 ve 5326 Sayılı Kanunlar ile Belediyemiz emir ve yasaklarına aykırı davrananlar hakkında düzenlenen tutanakların kaydedilmesi, alınacak kararlar için gerekli yazıșmaların ilgili birimlere yapılması, maktu ceza ișlemlerinin takibinin yapılmasını ve sicillerinin tutulmasını sağlamak,
2- Alınan kararların ilgililerine tebliği konusunda gerekli ișlem ve yazıșmaların yapılarak, takibi için ilgili Müdürlüğe bildirilmesi,
3- Ceza Birimi ile ilgili evraklarda; evrak kayıt birimdeki tüm görevleri yürütmek,
4- Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arșivlenmesini sağlamak,
5- Müdürlüğün faaliyet raporu (günlük, haftalık, aylık, yıllık) ve Stratejik Planını hazırlamak,
d) Yazı İșleri Masası;
1- Bağlı bulunduğu Zabıta Amirince havale edilen, Zabıta Müdürlüğünün diğer birimlere, kurumlara veya alt birimlere yapılması gereken Yazıșmaların, kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yazıșma kurallarına uygun olarak hazırlayarak bağlı bulunduğu Zabıta Amirine sunmak,
2- Yeni çıkan ve mevcut Kanun, Genelge ve Yönetmeliklerindeki değişiklikleri takip etmek ve ilgili birimlere tamim ile Yazıșmaların yapmak,

B) Zabıta Bölge Amirlikleri, Zabıta Bölge Amirliğinin görevleri așağıda gösterilmiștir;
1- Belediye zabıta yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
2- Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalıșmaların (araçlı ve araçsız) yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
3- Yapılan ișlemlerin takibinin ve tebligatlarının ilgili kanunlar çerçevesinde neticelendirilmesini sağlamak,
4- Kurum içi ve kurum dıșından gelen evrakların ilgililere tebliğini yapmak, takibini yaparak neticelendirilmesini sağlamak,
5- Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren ișyerlerinin ruhsat hilafı olușturacak șekilde dükkânının dıșına (yol-meydanyaya kaldırımı vb) noktalara teșhir ve satıș amaçlı bırakılan ișgallerin kaldırılmasını sağlamak, kaldırmayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal ișlem yapmak,
6- Ekiplerin çalıșmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,
7- İlçemiz dâhilinde hizmet veren değișik meslek gruplarına ait esnafları denetlemek, ruhsatı olmayan esnaflara yasal ișlem yapmak,
8- Sıhhi ve gayri sıhhi (2. ve 3.sınıf) ișyerlerini hijyen ve belirtilen șartlara uygunluğu açısından ilgili kanun çerçevesinde yetkili birimlerle ortaklașa denetlemek, yapılan denetlemelerde sağlık șartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddeleri el koymak,
9- İș yerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat hilafı var ise ilgili makama bilgi vermek,
10- Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen ișyerlerini ruhsat veren kurumlara bildirmek, 11- 3194 sayılı imar kanununa göre ilgili müdürlükçe yapılan çalıșmalara nezaret etmek, 12- Statik rapor gereği yıkılması tehlike arz eden binaların nüfus ve eșyadan tahliye ederek mühür altına almak,
13- Her türlü gayri yasal inșai faaliyetlere engel olmak,
14- Mühürlenerek faaliyetten men edilen ișyerlerinin kontrolünü yapmak, mührü fekki yapan ilgililer hakkında gerekli yasal ișlem yapmak,
15- 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgili müdürlükten izin alınmamıș durumda bașlayan tadilatların faaliyetlerine engel olmak, tespit tutanağı tanzim ederek ilgili Müdürlüğe göndermek,
16- Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren inșaatların yasal saatler dıșında çalıșmasına müsaade etmemek, yasal saatler dıșında çalıșanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal ișlem yapmak,
17- Belediye sınırları dahilinde yol-meydan-yaya kaldırımına bırakılan molozları, inșaat artıklarını ilgililerine kaldırtmak, bırakanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal ișlem yapmak,
18- Hafriyat ve diğer malzeme tașıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani olmak, yasal ișlem yapmak,
19- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.
20- Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal ișlem yapmak,
21- Her türlü gıda imalatı yapan iș yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak, uygun șartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal ișlem yapmak, gerekli görülen hallerde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmek,
22- İlçemiz dâhilinde hizmet veren değișik iș gruplarına ait ișyerlerinde 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre denetim çalıșması yapmak,
23- Umuma açık ișyerleri ile ilgili denetim çalıșması yapmak ve takip etmek,
24- Pazarlar ilgili denetimi yapmak, nizam ve intizamı sağlamak,
25- Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,
26- İșgalli olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak, 27- Yasaların vermiș olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama yapmak, 5393 sayılı kanunun 15/m maddesine göre 1 ayı geçen ve sahiplerince alınmayan malzemeleri okul kermesleri ve hayır kurumlarına tutanak ile teslim etmek, 28- İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal ișlem yapmak, 29- Bölge dahilinde halkın huzur ve sükununu bozacak, yaya kaldırımlarını ișgal edecek șekilde kağıt toplayanların faaliyetine engel olmak,
30- Bölge dahilinde yaya kaldırımlarını ișgal edecek ve halkın geliș ve geçișini engelleyecek șekilde üç tekerlekli araçlar ile hurda toplayanların faaliyetlerine engel olmak, gerekli hallerde araçlarını toplayıp depolarda muhafaza altına almak,
31- Belediye Bașkanlığımızın düzenlemiș olduğu konser, açılıș tiyatro sinema ve çeșitli kültürel nitelikteki etkinliklerde nizam ve intizamı sağlayacak șekilde görev yapmak,
32- Yangın, sel v.s. gibi felaketlerde görevlilerin almıș oldukları tedbirlere yardımcı olmak, 33- İș yerleri denetiminde iș yeri sahibi ve çalıșanlarla ilgili bilgilerin 5510 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve bildirilmesi,
34- Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalıșmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
35- Ekiplerin çalıșmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,
36- Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,
37- Bölge amirlikleri ve diğer ekip amirliklerinin yapmıș olduğu (ișgal, yıkım, tahliye vb) çalıșmalara yardımcı olmak,
38- İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal ișlem yapmak,
39- İșgalli olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak,
40- Yasaların vermiș olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama yapmak, 5393 sayılı kanunun 15/m maddesine göre 1 ayı geçen ve sahiplerince alınmayan malzemeleri okul kermesleri ve hayır kurumlarına tutanak ile teslim etmek,
41- Bölge dahilinde halkın huzur ve sükununu bozacak, yaya kaldırımlarını ișgal edecek șekilde kağıt toplayanların faaliyetine engel olmak,
42- Bölge dahilinde yaya kaldırımlarını ișgal edecek ve halkın geliș ve geçișini engelleyecek șekilde üç tekerlekli araçlar ile hurda toplayanların faaliyetlerine engel olmak, gerekli hallerde araçlarını toplayıp depolarda muhafaza altına almak,
43- Bölge dahilinde bulunan kaldırım üzerine park eden her türlü araçların kaldırılması yönünde gerekli yasal ișlemlerin yapılması,
44- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur,
45- Yangın, sel v.s. gibi felaketlerde görevlilerin almıș oldukları tedbirlere yardımcı olmak,

C) Ruhsat ve Denetim Biriminin görevleri aşağıda gösterilmiștir;
1-Ruhsat almak için müracaatta bulunan; yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerince ruhsatlandırılmasında sakınca olmadığı tespit edilen; tüm sıhhi, umuma açık işyerleri ile gayrisıhhî işyerlerinin ruhsat işlem dosyalarının hazır hale getirilmesini ve ruhsatlandırılmasını sağlamak.
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının ilgili mükellefe teslimini sağlamak.
3-İdaresindeki dosyaların ve evrakların muhafazasını sağlamak.
4- Mükellefe karşı saygılı ve pozitif hareket etmesini sağlamak,
5-Ruhsat Denetim Birimine gelen ruhsat müracaatları kaydetmek, dosyalamak ve işyeri ruhsat komisyonuna vermek,
6-Yapılan işlerle ilgili zabıta müdürüne ve zabıta merkez büro amirliğine bilgi vermek.

D) Sokak Hayvanlarını Yakalama Ekibinin (Veterinerlik) görevleri aşağıda gösterilmiștir;
1- Şikâyete konu olan ve başıboş köpekleri barınağa toplamak.
2- Isırma olaylarında ısıran köpeği canlı yakalayıp müşahedeye almak.
3- Veteriner Hekimlerin uygun gördüğü hayvanların kafesten çıkarılması, konulması yâda uygun kafeslerden transferinin sağlanmasını gerçekleştirmek.
4- Rehabilitasyonunu tamamlayan hayvanların nakillerini sağlamak.
5- Isırma vakalarını takip ederek, ısırılan kişilerin sağlık kuruluşuna sevkini ve kurum yazışmalarını sağlamak.
6- İlçe sınırları içerisinde başıboş hayvanların barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma, alındığı ortama bırakılma ve sahiplendirme çalışmalarının yapılmasında organize olmak.
7- Hayvan sağlığı ile ilgili hizmetler ve Hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak.
8- Yasalarla verilen her türlü veterinerlik ek görevi yapar.

E) Dıș Müdürlüklerde Görevli personelin görevleri așağıda gösterilmiștir;
1- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belediye suçu ișleyenler tespit edildiğinde kanuni ișlem yapmak,
2- Başkanlık Makamının verdiği emirleri yerine getirmek,
3- Görevli olduğu müdürlüğün teknik elemanları ile müșterek olarak çalıșmalar yapmak, belediye suçu ișleyenler hakkında kanuni ișlem yapmak,
4- Dıș Müdürlüklerde çalışan zabıta memurları görevle ilgili iș ve ișlemleri çalıștığı müdürün kendi sorumluluğunda olup, disiplin ve özlük ișlemleri Zabıta Müdürlüğünün denetimine tabidir,

BEȘİNCİ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası
MADDE - 17
(1) Zabıta Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiștir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara ișlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: Zabıta Müdürlüğündeki çalıșmalar, Müdür ve ilgili amirler tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası: Zabıta Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon
MADDE - 18
(1) Belediye birimleri arasında ve birim içi ișbirliği ve koordinasyon;
a) Zabıta Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
b) Zabıta Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdürlük makamına verilir.
c) Zabıta Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili amirliklere iletir.
ç) Amirliklerde ve ekiplerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaștırır.

MADDE - 18 (2) Diğer kurulușlarla koordinasyon: Zabıta Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kurulușları ile özel ve tüzel kișilerle yapacağı önemli yazıșmalar, sorumlu personel, ilgili amir ve Müdürün parafı ile Belediye Bașkanı veya ilgili Bașkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim
MADDE - 19
(1) Müdürlük içi denetim;
a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
b) Zabıta Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Disiplin Cezaları
MADDE - 20
(1) Zabıta Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin ișlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE - 21
(1) İș bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük
MADDE - 22
(1) Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev Çalıșma Yönetmeliği Yürürlükten kalkar.

Yürütme
MADDE - 23
(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.