KÜLTÜR SOSYAL, GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


T.C.
EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 -
Bu yönetmeliğin amacı, Eyyübiye Belediyesi Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2 -
Bu Yönetmelik, Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 -
Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 -
Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
Başkan : Eyyübiye Belediye Başkanı'nı
Belediye : Eyyübiye Belediyesi'ni
Meclis : Eyyübiye Belediye Meclisi'ni
Müdür : Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürü'nü
Müdürlük : Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü'nü
Personel : Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personelini ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat
MADDE 5 -
Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünün Teşkilat ve Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
— Müdür
— Kalem (Memurlar, İşçiler, Sözleşmeli Memur ve Avans, Ayniyat Mutemedi)
— Kültür ve Gençlik Merkezi Sorumluları
— Gençlik Merkezi ve Kamp Faaliyetleri Şefliği,
— Spor Hizmetleri Şefliği.

Bağlılık
MADDE 6 -
Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri
MADDE 7 -
1. Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, Eyyübiye Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Eyyübiye Belediye sınırları içerisinde ( gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.
2. Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmaktır
3. İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı festivallere katılmak.
4. Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek.
5. Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler almak
6. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, belirli gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek
7. Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaları işletmek, tesisleri devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetlerin takvimini düzenlenmek,
8. İlçenin şartlarına uygun olan tüm branşlarda sportif faaliyetlerde bulunmak,
9. Spor okulları ve kurslar açmak,
10. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek. İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi ve benzeri etkinliklerde bulunmak, üniversite tanıtım günleri düzenlemek,
11. Zararlı alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,
12. Milli ve dini günleri kutlamak bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,
13. Tarihi, kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.
14. Kent ve ilçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.
15.Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında:
a) Konferanslar
b) Paneller
c) Açık oturumlar
d) Seminerler
e) Sergiler
f) Defileler
g) Multi vizyon ve Dia gösterileri
h) Çeşitli konser ve gösteriler
i) Güzel sanatlar, Beceri kazandırma ve Meslek edindirme Kursları
k) Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri
l) Halk müziği ve halk oyunları kursları
m) Türk sanat müziği kursları
n) Şiir Dinletileri ve çeşitli kampanya ve törenler düzenlemek.
16.Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olmak.
17.İhtiyaç duyulması halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekân bulmalarını sağlar. Ve bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlamak.
18 Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı vermek.
19.Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını sağlamak.
20.İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapar, Resmi- Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak.
21.Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla Amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.
22. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak.

Müdürlüğe bağlı şefliklerin görevleri
a) Spor Hizmetleri Şefliğinin görevleri
MADDE 8

(1) Sporu geniş kitlelere yaymak ve sağlıklı yaşamı desteklemek için çeşitli spor müsabakaları, yarışlar ve etkinlikler organize etmek,
(2) İlçemizdeki çocuk ve gençlerin spor yaparak sağlıklı gelişmelerini desteklemek amacıyla yaz ve kış spor okulları organizasyonu yapmak,
(3) İlçemizdeki eğitim kurumlarının, spor kulüplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının müracaatları doğrultusunda ve imkânlar ölçüsünde spor malzemesi vb. konularda ihtiyaçlarını gidermek,
(4) İlçemizde bulunan amatör spor kulüpleri, eğitim kurumları ve dernekleri müdürlük bünyesindeki spor tesislerinden imkanlar dahilinde yararlandırmak,
(5) Amatör ligdeki spor müsabakaları ve turnuvalarda saha hizmeti vermek,
(6) Kendisine direkt bağlı bulunan memurların çalışmasına nezaret etmek,
(7) Görev unvanına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapmak,
(8) Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütmek,
(9) Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur,
(10) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak,

b) Gençlik Merkezi ve Kamp Faaliyetleri Şefliğinin görevleri
MADDE 9

(1) Gençlikle alakalı yapılacak projelerin başkanın görüşü alınarak koordineli bir şekilde organize etmek,
(2) Yurt içi ve dışından gelen ve giden öğrencilerin organizasyonunu sağlamak (Değişim programı çerçevesinde)
(3) Gençlikle alakalı projeler üretmek, Eyyübiye gençliğinin her anlamda sosyal kültürel sportif becerilerini geliştirmek için etkinlikler düzenlemek,
(4) Gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek,
(5) İlçe bünyesindeki eğitim kurumlarına gençlik merkezi salon, sahne ve sergi salonlarının tahsisini yapmak,
(6) Gençlere yönelik kamp faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek,
(7) Kamp faaliyetlerinin tanıtım ve duyurularını yapmak,
(8) Gençlik Kamplarına süreli ve günü birlik ziyaretleri organize etmek,
(9) Kamp başvurularını almak, kamp tarihlerini belirlemek,
(10) Gerektiğinde Eğitim ve Öğretim görevini faaliyetlerini yapmak,
(11) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,
(12) Kendisine direkt bağlı bulunan memurların çalışmasına nezaret etmek,
(13) Görev unvanına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapmak,
(14) Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütmek,
(15) Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur
(16) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak,

Müdürlük yetkisi
MADDE 9 -
Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 10 -
Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu:
MADDE 11 -
1. Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek
2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.
3. Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. disiplin amiridir.
4. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.
5. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

Müdürün sorumlulukları:
MADDE 12 -
Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve Yardımcıları ile Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Memur ve İşçi Personelin Görevleri:
MADDE 13 -
1. Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak.
2. Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kaydetmek.
3. Gelen - giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama işlerini yürütmek.
4. Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurmak.
5. Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak, cevaplandırmak, tasnif etmek. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarmak. Verilen ek görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması
MADDE 14 -
Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine vermek.

Görevin planlanması
MADDE 15 -
Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütmek.

Görevin yürütülmesi
MADDE 16 -
Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 17 -
1. Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanmaktadır.
2. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
4. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
5. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 18 -
1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür.
2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 19 -
1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
2. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama
MADDE 20 -
1. Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(a) Gelen evrak dosyası
(b) Giden evrak dosyası
(c) Müteferrik dosyası
(d) Avans dosyası
(e) Ayniyat, demirbaş dosyası
(f) Genelge ve bildiriler dosyası
(g) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler dosyası
(h) Resmi Kurumlarla ilgili dosyalar
2. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
3. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

MADDE 21 - 1. Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
2.Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürü 1. disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
3.Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 -
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 -
İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 24 -
Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 25 -
Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.