2018 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 01.10.2018 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

339-Nolu Karar: Kadın yoksulluğunun azaltılmasına destek olabilmek adına kadın istihdam (işgücü) verilerinin araştırılması hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

340-Nolu Karar: Yerel yönetimler arasındaki işbirliğini güçlendirmek deneyim ve bilgi alışverişini gerçekleştirecek adımların atılması hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

341-Nolu Karar: Belediyemizce apartmanlarda ve her türlü alanlarda engelsiz alan yaratılması hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

342-Nolu Karar: Otizmli çocukların spor yapması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Önerge Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

343-Nolu Karar: Semt merkezlerimizde vatandaşlara, öğrencilere turizmle ilgili ilçemizi tanıtıcı bilgiler verilmesi hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

344-Nolu Karar: Çocuk felci konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve konuyla ilgili çalışma yapılması hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

345-Nolu Karar: Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerin kültürel, sosyal ve teknik deneyimlerinin, bilinçlendirilmesinin oluşturulması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

346-Nolu Karar: Kadın erkek eşitliğinin yerel bazda çalışmaların yapılması hakkındaki Önerge  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

347-Nolu Karar: 3 Aralık Dünya Engelliler günü olması sebebiyle ilçemizde vatandaşlarımıza ne gibi sosyal faaliyetlerin yapılabileceğinin araştırılması hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

348-Nolu Karar: Horoz mahallemizin alt yapı sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

349-Nolu Karar: İlçemizde yasa ile köylerden mahalleye dönüşen mahallelerimizin çevresel sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

350-Nolu Karar: 29 Ekim Cumhuriyet bayramında ilçemizde yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza ne gibi sosyal faaliyetlerin yapılabileceğinin araştırılması hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

351-Nolu Karar: İlçemizin halı saha eksikliği ve ihtiyaçlarının araştırılması hakkındaki Önerge İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

352-Nolu Karar: Bilinçli su tüketilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapılabilir hakkındaki Önerge Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

353-Nolu Karar: Engelli vatandaşlarımızın ilçemiz de yaşadığı sorunların araştırılması hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

354-Nolu Karar: İlçe gençlerimizin spora teşvik edilebilmesi için yapılması gerekenler hakkındaki Önerge Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

355-Nolu Karar: Engelli vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için gerekli alanların olup olmadığı hakkındaki Önerge AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

356-Nolu Karar: Uyuşturucu madde kullanan gençlerimizin mekruh binaları kullandıkları bu binaların tespit edilmesi ve yıkımının sağlanması hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna ve Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

357-Nolu Karar: İlçemiz gençlerine yönelik kültürel faaliyetlerin yapılması hakkındaki Önerge Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

358-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminin teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2019 Yılı Performans Programının daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

359-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Bütçe Tasarısının daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 02.10.2018 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 

360-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Birimi teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Avrupa Birliği (AB) –Türkiye Cumhuriyeti IPA Mali İşbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi” Teknik Destek bileşeninin ana amacı, Şanlıurfa ili için etkili bir turizm destinasyon modeli ve kamu-özel sektör ortaklığında etkin bir yönetişim modeli oluşturarak ve uygulayarak Şanlıurfa’ nın bölgesel rekabetçiliğini geliştirmektir. Projenin ana çıktılarından bir tanesi sürdürülebilir turizm yönetişim modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Kasım 2016 tarihinden itibaren Şanlıurfa turizm paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde, kamu özel-sivil ortaklığında vakıf-şirket-konsey modeli olarak kurgulanan Şanlıurfa Turizm Yönetişim Modelinin ana yapısını oluşturacak ,  Türk Ticaret Kanunu ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak “Şanlıurfa Turizm Geliştirme Anonim Şirketi” Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulmuştur. Bu kapsamda 2.000.000,00 TL (İki Milyon Türk Lirası) bütçe ile kurulan ve Belediyemizin %7 hissedarı olduğu Şanlıurfa Turizm Geliştirme Anonim Şirketi’ne, %7’ye tekabül eden 140.000,00 TL (YüzKırk Bin Türk Lirası) ‘nın Şirketin hesabına aktarılması ve Belediyemiz adına Şirkette temsiliyet gösterecek kişinin görevlendirilmesi hususunda yetkinin Belediye Başkanımız Mehmet EKİNCİ’ ye verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

361-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Birimi teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı proje desteği başvuru çağrısı yayınlamıştır. Bahse konu programa belediyemiz adına "Yenice-Hayati Harrani, Osmanlı Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Fizibilite Çalışması" Projesine başvurulacaktır. Bu proje başvurusunun yapılması ve imzalama yetkisinin Belediye Başkanımız Mehmet EKİNCİ’ye verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 03.10.2018 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 

362-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Şanlıurfa ile Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 4171 ada-37-38-39-40 ve 41 nolu parseller ile aynı mahalle 4155 adanın tamamı (1-den 38 nolu parsellere kadar tüm parsellerin ) tevhit işlemleri yapıldıktan sonra satışı düşünülmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Söz konusu Şanlıurfa ile Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 4171 ada-37-38-39-40 ve 41 nolu parseller ile aynı mahalle 4155 adanın tamamı (1den 38 nolu parsellere kadar tüm parsellerin ) tevhit işlemleri yapıldıktan sonra satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

363-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Kadıkendi Mahallesi 113 ada, 4 nolu parsel  Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Bilal TEKATLI Başkanlığında 04.10.2018 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 

364-Nolu Karar: 2019 Yılı Performans Programı Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

365-Nolu Karar: 2019 Mali Yılı Bütçesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı ve ekinde Belediye Meclisine sunulan “ Eyyübiye Belediyesi 2019 yılı Mali Yılı Bütçesi 2018 yılı Ekim ayı Meclis toplantılarının 4 birleşimlerinde görüşülmüştür.  Plan Bütçe Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

EYYÜBİYE BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ

       GENEL MADDELERİ  : Eyyübiye Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi Genel Maddeleri isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi

       GELİR TARİFELERİ    : Müdürlüklere ait Gelir Tarifeleri ayrı ayrı isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

       GİDER BÜTÇESİ      : Ödenek Cetveli (A) Cetvelleri üzerine ayrı ayrı yapılan görüşmeler sonucu; isim okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde 170.000.000,00 TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

       GELİR BÜTÇESİ       : Gelirin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetvelleri üzerine ayrı ayrı yapılan görüşmeler sonucu; isim okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde 170.000.000,00 TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Bilal TEKATLI Başkanlığında 05.10.2018 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 

366-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

367-Nolu Karar: Plan ve Bütçe ve İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

368-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

 

369-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

370-Nolu Karar: : Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;  Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesi 113 nolu ada 4 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği ekli imzalı paftalar doğrultusunda oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür.İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

371-Nolu Karar: : Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İlçemiz Direkli Mahallesi, sürekli büyümekte olan bir mahalle olması, yaklaşık 30 000 nüfusu ile kalabalık bir mahalle olması dolayısıyla vatandaşın istek ve taleplerinin karşılanmasında aksaklıkların yaşanması nedeniyle ekli kroki doğrultusunda bölünerek “DİREKLİ” ve “15 TEMMUZ” isimleri ile iki mahalleye ayrılması, oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

372-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

373-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

374-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

375-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

 

376-Nolu Karar: Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

377-Nolu Karar: Kentsel Estetik  Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

378-Nolu Karar: Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

379-Nolu Karar: Eğitim Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

380-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

381-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

382-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.